Thẻ: Hài hóa các biến số marketing 4Ps trong điều kiện nguồn lực và tính the marketing của tổ chức